Аккредитация

Киришүү
1.1.Окуу планынын жана программалардын билим берүү стандартынын, базистик окуу планынын талаптарына жана кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү:
1.2.Окуу-методикалык камсыздоонун билим берүү стандартынын талаптарына жана кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык келүүсү
1.3.Жетиштүү маалыматтык ресурстардын (окуучулардын контингентине, анын ичинде окутуу тилдерине карата окуу – методикалык адабияттардын фонду) болушу Окуучулардын китеп менен камсыз болушу
1.4.Билим берүү программасынын жана окуу-методикалык камсыздоонун мазмунун жакшыртуу максатында кызыкдар тараптардын күтүүлөрүн, керектөөлөрүн жана канааттануусун мезгилдүү баалоонун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоонун колдонуудагы механизминин болушу
2.1.Окутуунун пландаштырылган максаты:
2.2.Окутуу-тарбиялоо процессинде инновациялык технологияларды жана методдорду колдонуу
2.3.Окутууну баалоодо жана корректировкалоодо кайтарым байланыш механизминин болушу
2.4.Билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун объективдүү жана ачык-айкын системасынын болушу
2.5.Окуучуларга баалоонун колдонулуучу эрежелери, жол-жоболору жана жыйынтыктары, ошондой эле аларды кайра кароонун жол-жоболору жөнүндө маалымдоо системасынын болушу
2.6.Коопсуз, өнүктүрүүчү жана психологиялык жактан ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн камсыздоо, билим берүү процессинде ден соолукту сактоочу ыкмаларды колдонуу
2.7.Ички жана тышкы баалоонун, системалуу мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча окуучулардын натыйжаларынын динамикасы
2.8.Кызыкдар тараптардын кайрылууларына жана арыздарына таасир этүүнүн иштелип чыккан жана ишке киргизилген жол-жоболорунун болушу
3.1.Педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим берүү программасына шайкеш келүүсү
3.2.Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу
3.3.Педагогикалык кадрларды үзгүлтүксүз кесиптик өнүктүрүү, алардын квалификациясын жогорулатуу жана мотивациялоо системасынын болушу
4.1.Билим берүү процессинин катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал) болушу
4.2.Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)
4.3.Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу
Институционалдык аккредитация. 1.1.Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички актылардын болушуБилим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички актылардын болушу
1.2.Билим берүү уюмунун бекитилген миссиясынын, кызыкдар тараптардын керектөөлөрүн жана өзүн-өзү баалоонун ар жылдык жыйынтыктарын эске алуу менен иштелип чыккан стратегиялык жана учурдагы пландардын болушу
1.3.Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке ашыруу жана жооптуу адамдардын/түзүмдөрдүн болушу
1.4.Персоналдын жана окуучулардын жүрүм-турумунун бекитилген этикалык ченемдеринин болушу, аларды сактоо (билим берүүнүн жана инсандын, маданий көп түрдүүлүктүн баалуулуктарын колдоочу уюштуруучулук маданияттын калыптангандыгы)
1.5.Ишти баалоо, пландоо, уюштуруу, ошондой эле билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун абалына мониторинг жүргүзүү механизмдеринин жана жол-жоболорунун болушу
1.6Кызыкдар тараптарды тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин болушу
1.7.Билим берүүнү башкаруунун колдонуудагы маалыматтык системасынын, веб-сайттын, электрондук почтанын болушу
КАДРДЫК САЯСАТТЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ 2.1Педагогикалык, административдик, окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун (жумуштан бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушуПедагогикалык, административдик, окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун (жумуштан бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу
2.2.Штаттардын комплекттелишинин, педагогикалык персоналдын квалификациясынын жана билиминин билим берүү программасына шайкеш келүүсү
2.3.Физикалык жана психологиялык коопсуз чөйрөнү, ошондой эле билим берүү процессинин катышуучуларынын өз ара мамилелерин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу
2.4.Педагогикалык, административдик, кенже тейлөөчү жана окутуучу-көмөкчү персоналдын ишин баалоону, анын жыйынтыгы боюнча чечимдерди кабыл алууну камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу
МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗА 3.1.Билим берүү процессинин катышуучуларына, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жеткиликтүү болгон окуу имараттарынын, жайлардын жана материалдык ресурстардын (жабдылган окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класстар, спорт зал, актылар залы, медициналык пункт, ашкана), ошондой эле жашоо үчүн тиешелүү шарттары бар жатаканалардын (эгерде болсо) болушу
3.2.Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун талаптарын сактоо (экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык эрежелер жана ченемдер, өрткө каршы коопсуздук, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасынын эрежелери)
3.3.Материалдык-техникалык базаны жана маалыматтык ресурстарды жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу
ФИНАНСЫ РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ 4.1.Финансылык пландоо системасынын болушу4.2.Финансылык пландоо системасынын болушу
4.2.Кошумча финансы ресурстарын тартуу, бөлүштүрүү жана отчеттуулук боюнча ачык-айкын механизмдердин болушу
4.3.Финансы ресурстарын жакшыртуу боюнча ишти топтоо, баалоо, талдоо жана пландоо механизминин болушу

Билим берүү уюмунун ишин жөнгө салуучу бекитилген ички актылардын болушу

Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн 2011-жылдын  12-сентябрындагы №541токтому менен Түп районундагы Талды Суу айылындагы М.Элебаев атындагы № 10 Талды Суу жалпы орто билим берүү мектебинин Уставы бекитилген.

2013-жылы 9- апрелде №0005574  каттоо номери  менен Ысык-Кѳл облусттук юстиция башкармасы тарабынан  катталган. Юридикадык жактан мамлекеттик кайра каттоо жѳнүндѳгү күбѳлүктүн номери—96152-3302-У-е

Окуучуларга билим берʏʏдɵ билим берʏʏнʏн сапатын камсыздоо боюнча мектепте окутуунун – тарбиялоонун планы иштелип чыгып миссия, максат коюлуп, 2021-жылдын 25-августунда №1 педагогикалык кеӊештин чечими менен бекитилип, Талды- Суу  айыл ɵкмɵтʏнʏн башчысы  Качаганов Догдурбай Жакыпбаевич менен 2021-жылдын  28- августа   макулдашылды. Тʏп райондук билим берʏʏ бɵлʏмʏнʏн башчысынын убактылуу  милдетин аткаруучу  Жумадылова Ажаркул  Аманкожоевна  менен 2021-жылдын 28-августунда   макулдашылган.

Кыргыз тилинде окутуучу жалпы орто билим берүү мектеби үчүн 2021-2022-окуу жылынын базистик окуу планы төмөндөгүдөй болуп 2021-жылы 20-августа №1460/1 «Кут билим» газетасына Билим беруу жана Илим  министрлиги  тарабынан  бекитилип,   чыгарылган буйругунун негизинде райондук билим берʏʏ менен макулдашылып, жалпы орто билим берʏʏ окуу планы бекитилди. Билим берʏʏ максаты мамлекеттик стандартка ылайык тʏзʏлгɵн. Окуу жʏктɵмʏ билим берʏʏ программасы боюнча мамлекеттик стандартка ылайык М.Элебаев  атындагы №10  Талды — Суу  жалпы орто билим берʏʏ мектебинин окуу жʏктɵмʏ райондук билим берʏʏ бɵлʏмʏ тарабы менен макулдашылып,   №55 буйрук менен 1043 саат бекитилген. Мектепте   37  класс  комплект бекитилген.

15 класс    кыргыз   тилинде   окутулат, 22 класс орус тилинде окутулат.  Кыргыз класстардын комплектелишинин орточо  толукталышы  118%, орус класстардын орточо толукталышы 107% ти түздү.

-Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2019-жылдын 03-сентябрындагы №17 буйругунун негизинде 480 сааттык Мектепке чейинки даярдоо программасы мамлекеттик стандарттын негизинде иш алып барды.

480 сааттык мектепке чейинки даярдоо тайпасында 3 класс ачылган. Бир кыргыз класс, эки орус класс.

 

Окуу пландын аткарылышы:

480саат-33жумага чейин;

1-класс-33жума

2-4-класстар-34жума

5-11-класстар-экзамен берүү күндѳрүн эсепке алганда -34-36жума

Сабактардын ѳтүү убактысы: 1-класстарга 40 мүнѳт, 2-11-класстарга 45 мүнѳт окутулат. Мектепте 1-2-кезмет менен окутулат. 1-кезметте 8:00дѳн 12:55 чейин, 2-кезмет 13:00дан 18:00га  чейин билим алышыт. Окуу жылынын ичинде каникулдардын узактыгы 30 календарлык күндѳн кем эмес. Жайкы каникулдун узактыгы 12 календарлык  жуманы түзѳт. 1-класстын окуучулары үчүн 3-чейректе кошумча 1жумалык каникул берилет.

Устав

Куболук

Класс комплект

Окуу планы

 

Педагогикалык, административдик, окутуучу-көмөкчү жана кенже тейлөөчү персоналды жумушка алуунун (жумуштан бошотуунун) объективдүү критерийлерин жана шарттарын камсыздоочу механизмдин жана жол-жоболордун болушу

1.Педагогикалык ишке жогорку билими диплом менен тастыкталган жана атайын орто билими бар диплом менен тастыкталган квалификациясы бар, компетенттүү адистер ишке алынат. Мектептин мугалимдер жамаатынын толукталышы Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде жана анын уставында бекитилет.

Ар  бир  окуу  жылынын  башында  педагогикалык   жамаат, окуутучу- көмөкчү  жана  кенже  тейлөөчү  персоналдар  мед кароодон  өтүшүп, медициналык  китепчелерге  ишке  жарамдуулугу  тууралуу  уруксаат

берилгенден  кийин  ишке  кабыл алынат.

Атайын  түзүлгөн  графиктин  негизинде  мугалимдер  өз  билимин

жогорулатуучу   курстардан  өтүп  турушат.

Педагогикалык ишке соттолгон, медициналык жактан ишке жарамсыз жаран кабыл алынбайт. Мугалимдердин эмгек келишими Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин №55 беренесинин негизинде түзүлөт. Педагогикалык окуу жүктөмүнүн көлөмү базистик окуу планына ылайык жана педагогикалык кадрлардын толукталышына ылайык бөлүштүрүлөт.

Мектепте  62 мугалим эмгектенет. Алардын  ичинен  37   класс  жетекчи , 1 соц педагог,  1 уюштуруучу иштейт. Жаш мугалим 2, пенсиядагы мугалимдер 19. Мектепте медициналык кызматкерлер, психологдор, логопеддер жок. Учурда иштеп жаткан мугалимдердин ичинен «Билим берүүнүн мыктысы» — 9 мугалим. «Профсоюздун отличниги» — 4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин грамотасы менен 5 мугалим сыйланган.

Пед стаж

Сапаттык курам

Оздук медициналык китепче

Эмгек келишими

Кыргыз  Республикасынын  бюджеттик  системасы

Мектептин  бюджеттик  чыгашаларынын  сметасын  пландоо

Мектептин  эмгек  акы  фонду  боюнча  чыгашаларын  пландоо

Мектеп  окуучуларынын тамактануусуна  чыгашаларды  пландоо

Мектептин  калган  чыгашаларын (командировкалык,   окуу  чыгымдары,  утурумдук  ремонт)  пландоо

Жергиликтүү  бюджет

Мектеп   бюджети (Көзөмөлчүлүк  кенеш)

Долбоорлорду  жазуу, катышуу;

Сметаларды  түзүү;

Демөөрчүлөрдү  тартуу;

Көзөмөлчүлүк  кенештин  отурумдары,  протоколдору;

Сметаларды  түзүү;

Бюджеттик  угууларды  уюштуруу

Түшкөн  жана  сарпталган каражаттар  боюнча  квартал  сайын  мектептин  жалпы  чогулушунда  каралат;

Тиешелүү  стенддерди  түзүү,

Бюджеттик  каражаттарды чыгашалоо  актылары

Республикалык бюджет